Stel je vraag

We vinden het leuk om te horen wat je van De gulle ekster vindt. Heb je een vraag of een opmerking? Stuur ons een e-mail via het contactformulier. We doen ons best je zo snel mogelijk te antwoorden.

[gravityform id=”2″ name=”Stel je vraag” title=”false” ajax=”true”]

Privacy- en cookiesbeleid

De gulle ekster respecteert je privacy als gebruiker van deze website en behandelt de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk . Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Verder zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. De gulle ekster verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

De gulle ekster gebruikt de verzamelde gegevens om zijn klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als je een bestelling plaatst, gebruiken we je naam, e-mailadres, bezorgadres en betaalgegevens om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij De gulle ekster zo goed mogelijk te laten verlopen, slaan wij met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens over je bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hiermee kunnen wij de website personaliseren en je producten aanbevelen die je wellicht aanspreken.
  • Met je toestemming gebruiken wij je gegevens om je te op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de website en van speciale aanbiedingen en acties. Als je dit niet langer wilt, kun je contact op nemen met onze klantenservice.
  • Als je bij De gulle ekster een account aanmaakt bewaren wij je gegevens op een beveiligde server. In je account slaan we informatie op, zoals je naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, bezorg- en betaalgegevens, zodat je deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers stellen ons in staat onze site verder te verbeteren.
  • Als je een reactie schrijft, kun je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn zeer geïnteresseerd in de meningen van onze bezoekers, maar zullen bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen in het algemeen niet publiceren.
  • Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we voor de actie zelf, om de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op onze marketingacties te meten.

Over cookies

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine bestanden die je voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie onthoudt alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag, dus niet je naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Met cookies zorgt De gulle ekster ervoor dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Op deze manier maken we het surfen op onze website makkelijker.

Welke cookies worden geplaatst (en door wie) bij een bezoek aan degulleekster.nl?

Functionele cookies:

Voor het juist functioneren van onze website plaatsen wij onze eigen cookies op je computer om te bepalen of je ingelogd bent en om de producten in je winkelwagen te onthouden.

Sociale cookies:

Social media zoals Facebook, Twitter en Google+, plaatsen cookies op je computer om onze website of producten te delen op hun platform. De implicaties voor je privacy van deze cookies variëren per sociaal netwerk en zijn afhankelijk van je privacy instellingen op deze netwerken.

Cookies voor anonieme bezoekersstatistieken:

De gulle ekster gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersstatistieken via Google Analytics: aantal bezoekers van onze website, gebruikte technologie (bijv. Mac of Windows, waarmee we problemen kunnen identificeren wanneer onze site niet naar behoren werkt), bestede tijd op de website of bezochte pagina’s. Dit helpt ons om continu onze website te verbeteren. Deze anonieme statistieken vertellen ook hoe mensen op deze website komen (bijv. via een zoekmachine) en of ze de website eerder bezocht hebben.

Kan ik cookies uitzetten?

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Hieronder kun je lezen hoe je cookies in je browser uitzet:

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op de rechtsverhouding tussen de klant en De Gulle Ekster B.V.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen De Gulle Ekster B.V. (“DGE”) en degene die zich via de website van DGE heeft geabonneerd op een product (de “klant” of “klanten”). Een product bestaat uit de periodieke levering van een door een creatief vervaardigd of gekozen object, dan wel een door een creatief geleverde dienst, dan wel een combinatie van vervaardigde of gekozen objecten en geleverde diensten, gedurende een overeengekomen periode. Een dergelijk object of een dergelijke dienst wordt hierna in het algemeen aangeduid als een “leveringsonderdeel”. Een “creatief” kan zijn een fotograaf, een ontwerper, een beeldend kunstenaar, een schrijver, of ieder ander die werken van creatieve aard voortbrengt. In deze algemene voorwaarden wordt kortheidshalve naar de klant verwezen met “hij”, “hem” of “zijn”. Indien de abonnee een vrouw is, dient daarvoor “zij” of “haar” te worden gelezen.

2. Door het aangaan van een abonnement op een product komt een overeenkomst tot stand tussen de klant en DGE, op basis waarvan DGE tegenover de klant verplicht is ieder tot dat product behorend leveringsonderdeel te leveren en de klant verplicht is ieder tot dat product behorend leveringsonderdeel tegen de overeengekomen voorwaarden af te nemen.

3. Alvorens tot het product gerechtigd te zijn, dient de klant de overeengekomen abonnementsvergoeding te betalen op de bankrekening van DGE. Betaling dient plaats te vinden door gebruikmaking van [hetzij PayPal, hetzij Ideal, hetzij een voor DGE acceptabele creditcard]. Dit zijn door derden geleverde betaaldiensten, waarvoor DGE niet verantwoordelijk is.

4. Indien de klant van oordeel is dat een door hem ontvangen leveringsonderdeel gebrekkig is of anderszins niet voldoet aan de overeenkomst, dient hij dit per omgaande en in ieder geval binnen een week na ontvangst aan DGE te melden. Voor zover het leveringsonderdeel een object is, dient de klant dat leveringsonderdeel binnen die termijn aan DGE te retourneren. DGE zal zich inspannen tekortkomingen te (doen) herstellen. DGE heeft in het geval van een non-conforme levering geen verdergaande verplichtingen dan de verplichting tot herstel.

5. De klant dient zelf te beoordelen of het gebruik van een leveringsonderdeel gevaar oplevert voor lijf en goed van de klant, of van zijn huisgenoten of bezoekers. DGE is voor schade die het gevolg is van gebruik van een leveringsonderdeel niet aansprakelijk, tenzij de klant bewijst dat die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DGE.

6. DGE heeft mede ten behoeve van de klanten bij de creatieven de garantie bedongen dat de door de creatieven ontwikkelde leveringsonderdelen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van enige derde. Deze garantie wordt gegeven door de creatieven en niet door DGE. Bij schending van deze garantie door een creatief, is DGE niet aansprakelijk.

7. Sommige objecten worden in een gelimiteerde oplage aangeboden. DGE is niet aansprakelijk indien een object niet meer leverbaar is terwijl op de website nog was aangegeven dat dit anders was.

8. Indien DGE niet in staat is een leveringsonderdeel te leveren ten gevolge van het overlijden, het faillissement of het in enig opzicht tekort schieten van een creatief, dan wel door een andere oorzaak die buiten de invloedsfeer van DGE ligt, is zij daarvoor tegenover de klant niet aansprakelijk.

9. De klant heeft ingevolge de Wet koop op afstand (de artikelen 7:46a tot en met 7:46j BW) in beginsel het recht de overeenkomst tot afname van een leveringsonderdeel binnen zeven werkdagen na ontvangst van dat leveringsonderdeel zonder opgave van redenen te ontbinden, in welk geval de klant recht heeft op teruggave van het door hem betaalde en verplicht is tot retournering van het leveringsonderdeel. Dit ontbindingsrecht geldt niet als het leveringsonderdeel duidelijk persoonlijk van aard is of snel kan bederven of verouderen. Indien het leveringsonderdeel bestaat uit een dienst, gaat de termijn van zeven werkdagen lopen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst en geldt het ontbindingsrecht niet als de creatief reeds is begonnen de dienst te leveren voordat deze termijn is verstreken.

10. Iedere vordering die de klant in verband met de dienst tegen DGE of enige creatief wenst in te stellen, vervalt één jaar nadat die vordering is ontstaan.

11. DGE biedt aan het publiek op haar website de mogelijkheid om leveringsonderdelen zelfstandig te kopen, zonder een abonnement op een product af te sluiten. Op dergelijke koopovereenkomsten zijn de artikel 3 tot en met 10 van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

12. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst tot levering van het product gedurende de overeengekomen periode tussentijds op te zeggen. Vóór het einde van de overeengekomen periode kan DGE de klant een aanbod doen tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst voor een nieuwe periode. Indien de klant dat aanbod niet aanvaardt, eindigt de overeenkomst aan het eind van de overeengekomen periode.

13. DGE is gerechtigd de rechtsverhouding steeds met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de klant tekort schiet in zijn betalingsverplichting en hij dit niet herstelt nadat hem daarvoor schriftelijk een termijn van een week is gegeven.

14. DGE is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. DGE zal een wijziging per e-mail aankondigen aan de klant, waarbij zij een termijn van vier weken in acht zal nemen. Indien de klant aannemelijk maakt dat de wijziging voor hem zodanig bezwaarlijk is dat in redelijkheid van hem niet kan worden gevergd dat hij de rechtsverhouding voortzet, dan kan hij de rechtsverhouding gedurende de hiervoor bedoelde termijn van vier weken met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden opzeggen. Gedurende de opzegtermijn blijven dan de algemene voorwaarden zoals zij vóór de wijziging luidden van toepassing. Opzegging op basis van deze bepaling geeft de klant geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.